Przejdź do głównej treści

Web Form Web Form

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim (XXVIII edycja)
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Pani/Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu do udziału w Konkursie Wiedzy o UJ przetwarzane będą:
  1. w przypadku wszystkich Uczestników - w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu Wiedzy o UJ (dalej: „Konkurs”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy w organizowanym Konkursie;
  2. w przypadku Uczestnika będącego laureatem Konkursu – w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. W przypadku Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej podanie danych stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie uniemożliwi nagrodzenie Uczestnika.
 5. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 powyżej będą powierzone podmiotom, z którymi Organizator zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora. Dane te będą także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę.  
 7. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu.

Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.